วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตร 2551

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (สรุปโดย  ศน.ภูนัย  ภูถาวร)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551   มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย   ความรู้   คุณธรรม   มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน   รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา   การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต   โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ   การพัฒนาที่สำคัญ  คือ  การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์   ความเป็นคนดีทั้งร่างกาย   สติปัญญา   อารมณ์   และสังคม   ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องสร้างองค์ความรู้   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้   และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงจำเป็นต้องเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ   ภาษาไทย   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม   สุขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ภาษาต่างประเทศ   และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้   ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551
                ด้วยเหตุผลดังกล่าว   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551  ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้    ทักษะจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนดี   มีคุณธรรมจริยธรรม   มีวินัย   และมีจิตสำนึกสาธารณะที่ดีงาม   เป็นคนมีปัญหา   ในการใช้ทักษะชีวิต   การคิด   การสื่อสาร   การแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยี   และเป็นคนมีความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง   โดยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551  มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองงตามศักยภาพ   พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย   สติปัญญา   อารมณ์   และสังคม   เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม   จริยธรรม   มีระเบียบวินัย   ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม   สามารถจัดการตนเองได้   และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมั่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้   ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ   อันได้แก่   ความสามารถในการสื่อสาร   ความสามารถในการคิด   ความสามารถในการแก้ปัญหา   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   มีทักษะการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   อันได้แก่   รักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551   ประกอบด้วยกิจกรรม   3   ลักษณะ   ดังนี้
                1.   กิจกรรมแนะแนว
                                เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง   รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม   สามารถคิดตัดสินใจ   คิดแก้ปัญหา   กำหนดเป้าหมาย   วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน   และอาชีพ   สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม   นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน   ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
                2.   กิจกรรมนักเรียน
                                เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย   ความเป็นผู้นำ   ผู้ตามที่ดี    ความรับงผิดชอบ   การทำงานร่วมกัน   การรู้จักแก้ปัญหา   การตัดสินใจที่เหมาะสม   ความมีเหตุผล   การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์   โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ   ความถนัด   และความสนใจของผู้เรียน   ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน   ได้แก่   การศึกษาวิเคราะห์   วางแผน   ปฏิบัติตามแผน   ประเมินและปรับปรุงการทำงาน   เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น   กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
                                2.1   กิจกรรมลูกเสือ   เนตรนารี   ยุวกาชาด   ผู้บำเพ็ญประโยชน์   และนักศึกษาวิชาทหาร
                                2.2   กิจกรรมชุมนุม   ชมรม
                                ทั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในข้อ  2.1   และ   2.2  
                3.   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
                                เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม   ชุมชน    และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร   เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ   ความดีงาม   ความเสียสละต่อสังคม   และการมีจิตสาธารณะ   เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
                                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551   ทั้ง  3  ลักษณะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  
( กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น